Myśląc o termomodernizacji, inwestycji w OZE lub budownictwie energooszczędnym warto pomyśleć również o sposobach finansowania takich przedsięwzięć. Jako że, są to działania zwiększające efektywność energetyczną oraz przyjazne środowisku znajdują się na listach działań, które mogą zostać w pewien sposób dofinansowane.

W zależności od inwestora tzn. czy jest to osoba prywatne, samorząd, przedsiębiorstwo itd. Można ubiegać się o różne formy finansowania w różnych instytucjach.

Dla osób prywatnych zainteresowanych inwestycją w OZE szansą na pozyskanie środków jest popularny PROSUMENT czyli program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach niego można otrzymać kredyt na sfinansowanie inwestycji w OZE. Jest on w zależności od rodzaju inwestycji w pewnej części umarzany.

Również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają w swojej ofercie pożyczki lub dotacje na przedsięwzięcia związane z OZE lub termomodernizacją. Forma finansowania zależy od inwestycji oraz rodzaju inwestora. Formy pomocy finansowej różnią się w zależności od województwa.

Budownictwo energooszczędne i pasywne mogą być finansowane zarówno z programów NF15 i NF40 oraz z programu LEMUR. Wszystkie te programy zawierają się w ofercie NFOŚiGW.

Istnieje również możliwość  finansowania budowy budynku energooszczędnego lub termomodernizacji i inwestycji w OZE z dwóch różnych programów.

NF 15/NF 40

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Domy jednorodzinne

NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 30 000 zł brutto

NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 50 000 zł brutto

Lokale mieszkalne

NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 11 000 zł brutto

NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 16 000 zł brutto

W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

Jeśli część powierzchni domu / mieszkania, wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wynajmu), to wysokość dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie do udziału tej powierzchni w całkowitej powierzchni odpowiednio domu / mieszkania. W przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% domu / mieszkania, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji.

Zakończenie budowy – do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

Przedsięwzięcie nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytu może być przedmiotem dofinansowania. Konieczne jest spełnienie innych warunków, m.in. zaciągnięcie kredytu w banku współpracującym z Funduszem, sfinansowanie z tego kredytu kosztów kwalifikowanych określonych w Programie, spełnienie przez projekt budynku minimalnych wymagań technicznych, posiadanie dokumentacji procesu budowlanego (w tym fotograficznej)

Beneficjent zobowiązany jest do uiszczenia należnego podatku dochodowego związanego z udzielonym dofinansowaniem.

Beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu oraz na przedsięwzięcie może być udzielona jedna dopłata do kredytu.

Prosument- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji:

a) do 15% dofinansowania dla instalacji do produkcji ciepła, o których mowa w ust. 7.5 pkt 1 lit. a, b, c, a w okresie lat 2015 – 2016 do 20% dofinansowania,

b) do 30% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej, o których mowa w ust. 7.5 pkt 1 lit. d, e, f, a w okresie lat 2015 – 2016 do 40% dofinansowania;

2) w przypadku instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2, udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych w pkt 1 lit. a) – b), odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej;

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji